Forsikring av barn

2.2.2015
For melding av skade, se nederst i artikkelen.

Norges Idrettsforbund har fra 1. 1. 2015 inngått en ny avtale om barneidrettsforsikring med Gjensidige barneidrettsforsikring..

Alle barn er med i ordningen

Alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Idrettsforsikring for barn
Alle barn har godt av å drive organisert idrett. Det bygger opp kroppen, samtidig som det dyrker opplevelsen av samhold, mestring, seier og tap. Men aktive barn er også mer utsatt for idrettskader. Derfor er alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité forsikret.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Hvem forsikringen gjelder:
  • Medlemmer av lag tilsluttet NIF
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
  • Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
  • Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
  • Forsikringen gjelder i hele verden

Hva forsikringen gjelder:
  • Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
  • Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema her.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?
Alle skader må meldes elektronisk.

Skadeskjema finner du her.


(For skader inntruffet før 01.01.2015: Bruk if skadeskjema)

Idrettens skadetelefon:
All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning:





Du kan lese mer om Gjensidige barneidrettsforsikring her.





Forsikring av båt/utstyr

Det er ikke krav fra norske myndigheter at en båt skal være forsikret. Norske forsikringsselskaper setter derimot som krav at alle båter over 4,5m samt alle båter med motor – uansett lengde - skal være registrert i Småbåtregisteret for å ha gyldig forsikring. Optimistjolla skal derfor ikke registreres. E-jolle, Zoom 8 og Laser er også under 4,5m lang.


Når det derimot gjelder følgebåter skal disse være registrert når de har motor. Fra 01.01.2005 er det Redningsselskapet som administrerer Småbåtregisteret. Du kan lese mer om registrering av båt på www.nssr.no.

Ønsker du å sikre dine egne interesser og verdien som ligger i en båt, skipper og mannskap, må du forsikre dette selv. Sats ikke på at " Jeg gjør aldri feil. Det skjer ikke noe med meg".

Skal du delta i regatta har NSF satt som krav av du skal ha ANSVARSFORSIKRING på din båt.

De fleste som forsikrer sin båt tegner KASKOFORSIKRING. Har du kaskoforsikret din båt har du også ansvarsforsikring som tilfredsstiller NSF. Vær oppmerksom på at det finnes forsikringsselskap som ikke forsikrer båt som benyttes i regattasammenheng!

Noen selskap kan ha forhøyet egenandel ved skade som oppstår under regatta.

Alle forsikringsselskap har en begrensning når det gjelder hvor du kan bruke din båt. Alle forsikringer gjelder hele året i Norden. I sommersesongen har en del selskap utvidet bruksområdet. Dette innebærer at du kan bruke båten i noen land i tillegg til Norden. Sjekk med ditt selskap hvor du kan seile i sommersesongen. Når forsikringsselskapene utvider bruksområdet gjelder dette gjerne i tiden 1. mai til 31. august.

Du kan gjøre en egen avtale med ditt forsikringsselskap når du skal seile utenfor Norden og til andre tider enn det som ligger som standard i forsikringsvilkårene.

Forsikringsvilkårene er utarbeidet for fritidsbåter. Dette innebærer at det er den samme forsikringen som gjelder for en Optimist som for en stor lystbåt på 100 fot. Ved kollisjon mellom to båter er det de internasjonale sjøveisreglene som blir lagt til grunn ved fordeling av skyld. Skjer kollisjon under regattaseiling vil seilreglene også kunne bli lagt til grunn ved fordeling av skyld.

En kaskoforsikring gjelder ikke bare når båten er på vannet. Den gjelder hele året. I de fleste selskap gjelder den også når båten er under transport. Dette er viktig for alle som seiler en båtklasse som transporterer båten mellom hjem og de forskjellige regattaarrangører med bil.

En regattaarrangør forlanger at du skal kunne legge fram bevis for at du har gyldig ansvarsforsikring. Skal du seile i utlandet er det krav til at dette bevis skal være skrevet på engelsk.

En utenlandsk arrangør setter ofte en forsikringssum i sin invitasjon. Som regel har den forsikringen du har i Norge tilstrekkelig stor nok sum. I Norges forlanger NSF kun at du har gyldig forsikring.

Transporterer du båt på biltak eller tilhenger og det oppstår skade, er det båtens kaskoforsikring som vil dekke skaden. Det finnes unntak, men sats på egen forsikring.

Et krav som er likt i alle selskap er at det ved reparasjon etter skade har skadelidte krav på å få brakt båten tilbake i sjødyktig stand. Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av at båten etter reparasjon er forringet i verdi, eller er forringet som regattabåt. Dette er neppe noe stort problem. Man velger reparasjonsverksted som er kompetent til å gjøre en skikkelig jobb. Dette kan i mange tilfeller være den som i sin tid bygde båten. Det finnes mange med kompetanse til å utbedre de fleste skader. Svært ofte blir ikke båten totalskadet. Skrog, mast, bom, ror, kjøl, seil - alle enkeltdeler som kan og blir kjøpt fra forskjellige leverandører. Ødelegges en del vil aldri hele båten bli totalskadet.

FORSIKRING AV SKIPPER OG MANNSKAP

Alle som er med i et arrangement i regi av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og ikke har fylt 13 år, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Alle seilforeninger er dekket av denne ordning. Du kan lese mer om dette på www.nif.idrett.no. Under avsnittet om barneidrett er det et eget avsnitt om forsikring.

Alle andre må sørge for egen forsikring. Har familien en helårs reiseforsikring inneholder denne gjerne en ulykkesforsikring på barn fram til 20 år. Det finnes reiseforsikringer som har spesielle krav til - når forsikringen gjelder. Sjekk med eget forsikringsselskap. I Europeiske Reiseforsikring vil du alltid være dekket.

Har du fylt 13 år og ikke har reiseforsikring, sørg for at du har en ulykkes-forsikring på deg selv. Da vil du alltid være forsikret.

ARRANGØRANSVARSFORSIKRING

Norges Seilforbund har en ansvarsforsikring som omfatter alle seilforeninger og den seilaktivitet som foreningene driver. Denne sikrer foreningen - hvis det skulle oppstå skade og skadelidte ønsker å stille krav overfor foreningen.

Når det blir skrevet "aktivitet som foreningen driver" er det snakk om seiling og alt som blir sett på som en naturlig del av foreningsdrift. Kiosksalg blir f.eks. sett på som en naturlig del av en foreningsaktivitet.

En forening som eier båter, et bryggeanlegg, et klubbhus, en kran osv. er ikke dekket under NSF´s ansvarsforsikring som eier av disse. Som båteier, huseier, bryggeeier, kraneier må foreningen forsikre seg med egen ansvarsforsikring på disse.

Kollisjon mellom båter reguleres av båtenes forsikring. Husk at kollisjon like gjerne kan skje mellom båter som seiler regatta som mellom båt som seiler regatta og båt som ikke seiler regatta. Et baneområde hvor det arrangeres regatta er ikke et avstengt, begrenset område. Det er et område som er tilgjengelig for alle.